Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému na spracovanie osobných údajov je:

Víno pod hviezdami s. r. o. so sídlom ul. Suvorovova 18, 902 01 Pezinok
zápis: oddiel Sro, vložka číslo 153977/B, register Mestského súdu Bratislava III,
IČO: 53 884 477
e-mail: som@karpatskamuska.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

K ochrane osobných údajov pristupujeme ako prevádzkovateľ zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie: 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm b) a f) GDPR (EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.
   
 2. Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľa platobných služieb alebo iných subjektov s preukázateľným zákonným oprávnením.
 3. Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a pod). 
 1. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu (prenosnosť) a tiež právo na vymazanie (zaslaním žiadosti na som@karpatskamuska.sk), ďalej právo na namietanie či právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba podať žiadosť alebo sťažnosť e-mailom na som@karpatskamuska.sk. Všetky doručené žiadosti a sťažnosti riadne preveríme. Obrátiť so sťažnosťou sa môže aj na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 2. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu (ďalej len „objednávky“).
   
 3. Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o nástroje spoločnosti Google napr. Google Analytics, IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.
   
 4. Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
   
 5. Prevádzkovateľ pre účely vrátenia vstupného získava a spracováva tieto osobné údaje a ďalšie údaje (v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.):
 • meno, priezvisko
 • e-mail
 • číslo objednávky / variabilný symbol
 • číslo účtu vo formáte IBAN

V Pezinku, dňa 19.2.2024